Globalmedicin i ST-utbildningen

Globalmedicinprojektet är ämnat att ge intresserade ST-läkare i allmänmedicin möjlighet att under en 3-månadersperiod bli förtrogna med viktiga kliniska tillstånd, vanliga i den fattiga delen av världen, sällsynta men inte otänkbara i vår svenska kliniska vardag.
Migration och resande gör att globalt vanliga sjukdomstillstånd som malaria, tuberkulos, AIDS och mässling kan dyka upp i det osorterade flöda av patienter som svensk primärvård och sjukvård av idag möter.

Ett 40-tal ST-läkare, de flesta från Stockholms Läns Landsting, har haft möjlighet att på nära håll deltaga och följa det kliniska arbetet vid R.D Gardi Medical College i Ujjain, Madha Pradesh, Indien, Medical College i Trivandrum Kerala Indien, Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam, Tanzania och vid sjukhus i Addis Abeba Etiopien.
CeFAM- (institutionen för allmänmedicin) i Huddinge har i avtal med nämnda sjukhus reglerat att handledare skall finnas tillgängliga under ST-läkarens tjänstgöring. ST-läkaren arbetar inte med något eget medicinskt ansvar då de juridiska och försäkringstekniska förutsättningarna inte tillåter detta.

Tjänstgöringen innehåller placering på barnmedicin, invärtesmedicin, tuberkulosavdelning, gynekologi och hudavdelningar och öppenvårdsmottagningar.
Handledarintyg utfärdas efter avslutad tjänstgöring.
Socialstyrelsen har godkänt placeringen som del i ST.

ST-läkarna har i målande månadsrapporter beskrivit sina erfarenheter och reflektioner i mötet med en mångfald mycket svårt sjuka patienter i en fattigdomsmiljö med ibland mycket bristande resurser, men där inhemska kollegors kliniska kunnande imponerar. De har också reflekterat över patientbemötande, sjukvårdsorganisation och sjukvårdsfinansiering. Förmågan till goda möten med främmande kulturyttringar och sjukdomsuppfattningar har tränats.

Sida stöder Globalmedicinprojektet med finansiellt bidrag till handledararvodet lokalt, ST-läkarens reseförsäkring och del av resekostnaden. I övrigt får ST-läkaren sin vanliga lön från svensk arbetsgivare som vid all annan sidoutbildning. Sida-stödet ges i förhoppningen om ökar intresse för svenska läkare att delta i internationellt hälsoarbete i framtiden. Den svenska resursbasen är i det avseendet liten, vilket uppmärksammats av Sida.
Sekretariatet för Global Medicin CeFAM välkomnar intresseansökningar från ST-läkare i hela landet och från närliggande specialiteter, således inte bara allmänmedicin utan också barnmedicin, gynekologi, invärtesmedicin och infektionsmedicin.

 

Information finns på www.cefam.se. Sök vidare på Utbildning, ST  och Utomlands.

Anna Karin Karlsson
Studierektor Global Medicin CeFAM  Huddinge