Swedish Global Health Research Conference 2018, 18-19 April 2018

Svenska Läkaresällskapet anordnar konferensen:

Swedish Global Health Research Conference 2018: How can Sweden contribute to the Sustainable Development Goals? From research to action.

Konferensen utforskar hur Sverige genom forskning kan bidra till uppfyllandet av den nya hållbarhetsagendan Agenda 2030 och en förbättrad hälsa i världen.

Mötet äger rum på Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna den 18-19 april 2018. Genom en rad korta paneler med experter och beslutsfattare, från Sverige och utomlands, ges fördjupad insikt i pågående utmaningar för världshälsan, vilket blandas med interaktiva, expertledda workshops där konferensdeltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och komma med idéer hur vi bäst kan arbeta med dessa frågor. Ytterligare kunskapsutbyte sker via vår poster fair och det sociala programmet.

För att vi ska kunna nå målen i Agenda 2030, krävs att vi aktivt arbetar för en förbättrad hälsa hos de allra fattigaste befolkningarna och hos särskilt utsatta grupper – såsom kvinnor och barn. Detta samtidigt som vi angriper flera nya utmaningar – såsom klimatförändringar, ökande luftföroreningar, ökad börda av kroniska sjukdomar, såsom t.ex. hjärt- och kärlsjukdom och mental ohälsa. Swedish Global Health Research Conference syftar därför till att stimulera samverkan mellan olika discipliner och utforska hur vi bättre kan arbeta tillsammans, både mellan olika discipliner och mellan olika delar av Sverige och världen.

Sektionens medlemmar är varmt välkomna till konferensen! Fram till 20 januari finns även möjlighet att komma med input på programmet, framförallt workshops. För mer information om workshops, talare och det sociala programmet, se hemsidan http://www.sls.se/globalhealth2018

Varmt välkomna till Swedish Global Health Research Conference 2018!