Stadgar

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa

§1

Föreningen utgör en professionell sammanslutning inom ämnesområdena tropikmedicin och internationell/global hälsa.
Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för tropikmedicin och internationell hälsa.

Till medlem kan antas läkare, annan medicinsk yrkesutövare, studenter på vårdutbildningar och yrkesutövare inom medicinen närstående verksamheter.

Föreningens ändamål är att främja tropikmedicin och internationell hälsa vad avser forskning, utbildning samt att främja hälso- och sjukvård i låg- och medelinkomstländer.

§2

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för tropikmedicin och internationell hälsa ombesörjer föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överenskommelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande och förslag i frågor, som av Sällskapet överlämnas för utredning och yttrande. Vid handläggningen av sådana ärenden, som berör andra sektioner i Sällskapet, skall samråd med dessa ske.

§3

Ansökan om medlemskap till föreningen skall göras till styrelsen och avgöras av denna.

Styrelseledamot skall vara ledamot eller associerad ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Övriga medlemmar bör vara ledamöter eller associerade ledamöter av Sällskapet om de är behöriga.

Medlem som önskar utträda ur sektionen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem anses ha utträtt ur sektionen om fastställd årsavgift inte betalats under två på varandra följande år.

§4

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen av tropikmedicin eller internationell hälsa eller som särskilt främjat föreningens syften.

§5

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av minst fem ledamöter: ordförande, vice ordförande, en sekreterare och skattmästare. Samtliga

SVENSK FÖRENING FÖR TROPIKMEDICIN OCH INTERNATIONELL HÄLSA 2(3)

väljs för två år. Hälften av styrelsen med ordförande och en sekreterare väljs ett år, den andra hälften med vice ordförande, en sekreterare och skattmästare påföljande år.
En styrelsemedlem ska vara ansvarig för föreningens hemsida och väljes också på två år. Ansvarig utgivare för hemsidan är föreningens ordförande.

Uppgifter om föreningens funktioner skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

§6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen, om minst två styrelseledamöter gör framställning om det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen, om ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid föreningsmöte och årsmöte protokoll föras.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

§7

Förslag till val, som ska förrättas vid föreningens årsmöte, upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar. Denna utses av årsmötet för en tid av tre år.

§8

Vid föreningens årsmöte sker val av styrelsemedlemmar öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden vid mötet.

§9

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är sektionsmedlem, äger tillträde till sektionens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i sektionens beslut.

§ 10

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer och en suppleant, utsedda vid årsmötet.

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 april till 31 mars påföljande år.

§ 11

Årsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Hedersmedlemmar och studenter under grundutbildning erlägger ingen medlemsavgift.

§ 12

Föreningens årsmöte hålls i anslutning till Läkaresällskapets riksstämma. Vid årsmötet skall föreningen:

SVENSK FÖRENING FÖR TROPIKMEDICIN OCH INTERNATIONELL HÄLSA 3(3)

 • a)  utse två justeringspersoner för protokollet
 • b)  granska styrelsens, skattmästarens och revisorernas årsberättelser samt besluta om
  ansvarsfrihet
 • c)  välja styrelse enligt § 5
 • d)  välja två revisorer och en suppleant enligt § 10
 • e)  vartannat år välja ledamöter, ordinarie och suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige i enlighet med Sällskapets stadgar § 8 . Fullmäktigeledamot (och
  suppleant) skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.
 • f)  vart tredje år utse valberedning enligt § 7
 • g)  fastställa årsavgiften
 • h)  behandla ärenden som av styrelsen förelägges föreningen
 • i)  behandla ärenden som av föreningsmedlemmar senast 15 dagar före mötet inlämnats till
  styrelsen

Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna senast femton (15) dagar före mötet. Extra möte skall hållas när styrelsen finner detta påkallat eller då minst tio (10) föreningsmedlemmar skriftligen begärt sådant.

§ 13

Frågor som föreningen avser ta upp vid Läkaresällskapets fullmäktigemöte bör behandlas på ordinarie föreningsmöte och tillställas Sällskapets nämnd minst två (2) månader före ordinarie fullmäktigemöte. Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 2, andra stycket.

§ 14

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske efter beslut av årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes till styrelsen minst två (2) månader före årsmötet.

Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst två tredjedelar (2/3) av de vid mötet röstberättigade är ense om beslutet.

Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.